Tourist Info

Travel

Imperial to Metric conversion chart.

1 inch = 2.54 centimetres
1 foot = 0.3048 metres
1 yard = 0.9144 metres
1 mile = 1.6093 kilometres
1 ounce = 28.35 grams
1 pound = 0.4536 kilograms
1 stone = 6.3503 kilograms
1 ton = 1.016 tonnes
1 pint = 0.5683 litres
1 gallon = 4.5461 litres
1 acre = 0.4047 hectares

Metric to Imperial conversion chart.
1 centimetre = 0.3937 inches
1 metre = 3.2808 feet
1 metre = 1.0936 yards
1 kilometre = 0.6214 miles
1 gram = 0.0353 ounces
1 kilogram = 2.2046 pounds
1 kilogram = 0.1575 stone
1 tonne = 0.9842 ton
1 litre = 1.76 pints
1 litre = 0.22 gallons
1 hectare = 2.4711 acres

 

Advertisements